Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Gyuto 210 mm
Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Gyuto 210 mm
Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Gyuto 210 mm
Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Gyuto 210 mm
Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Gyuto 210 mm

Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Gyuto 210 mm