Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Santoku 165 mm
Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Santoku 165 mm
Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Santoku 165 mm
Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Santoku 165 mm
Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Santoku 165 mm

Yu Kurosaki Shizuku Aogomi Super Santoku 165 mm